MyBanner

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทับกระดาษ          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาศึกษาดูงานที่สวนกสิกรรมธรรมชาติ ไร่นาป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทา จำนวนประมาณ ๔๐ คน


ทางสวนกสิกรรมธรรมชาติ ไร่นาป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทา ต้อนรับด้วยต้มถั่วเขียวหม้อใหญ่ จากนั้นรวมตัวกล่าวต้อนรับ พร้อมกับให้ความรู่้เกี่ยวกับสถานที่ และเรื่อง ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง


จากนั้นพาคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของสวนกสิกรรมธรรมชาติ ไร่นาป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทา นักเรียนได้จดบันทึกชื่อต้นไม้ที่เดินผ่าน และสอบถามเกี่ยวกับต้นไม้เป็นที่สนุกสนาน เมื่อเสร็จภาระกิจร่วมกันถ่ายรูปและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพป้ายโฆษณา a-ads.com